Gemeente Spijkenisse leent geld van bijstandsgerechtigden !

door de heer P. Koeman

De gevolgen van de kredietcrisis is ook in de gemeente Spijkenisse duidelijk merkbaar. Het college van burgemeester en wethouders doet er van alles aan om haar financiële reserves op peil te houden. Ook de uitkeringsgerechtigden moeten eraan geloven. Door een nieuw armoedebeleid zijn vele voorzieningen voor de minima afgeschaft en versoberd. Maar daar blijft het niet bij. De bijstandsgerechtigden moeten nu ook hun eigen financiële buffers aanwenden om de gemeente in hun geldbehoefte te voorzien. Een nieuw instrument is geboren namelijk: kredietverstrekking door bijstandsgerechtigden.

Het draait allemaal om de verstrekking van langdurigheidstoeslag 2013. Sinds het jaar 2004 bestaat er in de Wet werk en bijstand (WWB) de mogelijkheid om langdurigheidstoeslag te verlenen. Mensen die langdurig van het sociaal minimum afhankelijk zijn, hebben over het algemeen geen mogelijkheden meer om geld te reserveren voor onverwachte uitgaven. Door middel van deze jaarlijkse bijdrage kunnen bijstandsgerechtigden ook een potje vormen voor financieel moeilijke tijden. Ook de werkende minima met een laag inkomen, komen in aanmerking voor deze vorm van ondersteuning.

Per 1 januari 2009 is de regeling van de langdurigheidstoeslag aan de gemeenten gedecentraliseerd. De langdurigheidstoeslag is daarmee een bijzondere vorm van categoriale bijzondere bijstand geworden. In de wet is ervoor gekozen om de gemeenten zelf invulling te laten geven aan de hoogte van de langdurigheidstoeslag. Doordat er geen landelijke normen zijn vastgesteld kunnen de hoogte van de verstrekte toeslagen per gemeente enorm verschillen. De hoogte van de langdurigheidstoeslag is dan ook vaak de weerspiegeling van het gemeentelijk sociaal beleid.

De toeslagen worden conform landelijk gebruik aan het begin van ieder jaar volledig uitbetaald. Maar in de gemeente Spijkenisse is daar sinds kort een verandering in gekomen. Daar word dit jaar de langdurigheidstoeslag onder het paraplumerk “Persoonlijk Minima Budget” niet meer in één keer uitgekeerd maar vindt uitbetaling plaats in vier termijnen. Aan het eind van ieder kwartaal ontvangt de uitkeringsgerechtigde een deelbetaling, met als gevolg dat men pas aan het eind van het jaar over het volledige bufferpotje kan beschikken. Financiële tegenvallers kunnen dus in het lopend jaar 2013 niet meer worden opgevangen.

Een verkapte vorm van kredietverstrekking is het ! Dat zeggen de bijstandsgerechtigden uit de gemeente Spijkenisse. De financiële buffers van uitkeringsgerechtigden worden gebruikt om de financiële buffers van de gemeente tijdelijk te versterken. Een gespreide betaling doet geen recht aan het karakter van de langdurigheidstoeslag. Het geld is bestemd voor de minima en behoort dan ook volledig aan de minima te worden uitgekeerd. Een verplichte vorm van (leveranciers)krediet ten gunste van de gemeente is dan ook in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Bovendien is het college inzake de langdurigheidstoeslag niet bevoegd om eenzijdig regels vast te stellen. Die opdracht is door de formele wetgever aan de gemeenteraad verstrekt. In de verordening Persoonlijk Minima Budget 2013 heeft de gemeenteraad niets geregeld met betrekking tot de wijze van uitbetaling.

Maar gelukkig hebben de uitkeringsgerechtigden die strijdbaar zijn ook nog recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Het enige wat zij vooruit moeten betalen is het griffierecht en de eigen bijdrage van hun advocaat. Maar ja hoe moet de minima uit Spijkenisse deze onverwachte uitgaven dan betalen? Hun bufferpotje staat immers nog steeds voor een groot deel op de bankrekening van de gemeente geparkeerd!

Zie hieronder een brief (PDF-file) van de gemeente Spijkenisse gericht aan een bijstandsgerechtigde inzake langdurigheidstoeslag 2013:

besluit langdurigheidstoeslag jaar 2013

Belangrijke mededeling:
Indien u bezwaar wilt indienen tegen deze gang van zaken let dan goed op de dagtekening van uw besluit. De gemeente Spijkenisse heeft namelijk bewust de besluiten langdurigheidstoeslag later verzonden. De meeste besluiten zijn net voor Pasen ontvangen en zijn nu al meer dan twee/drie weken oud! een oneerlijke verkorting van uw bezwaartermijn ligt dus op de loer.

Advertenties